Поїздка за кордон та участь у волонтерських програмах для новачка

Волонтерська робота

Волонтерська допомога — один із важливих методів добровільної соціальної роботи. Основні підходи до неї сформульовані у Загальній декларації волонтерів, яку прийнято на IX Конгресі Міжнародної асоціації волонтерів (Франція, 14 вересня 1990 p.).

Волонтерство — інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Це добровільна, непрофесійна соціальна робота, яка сприяє поліпшенню якості життя особистості, особистісному зростання, поглибленню почуття солідарності, задоволенню потреб людини.

· діти середнього шкільного віку, старші школярі, студенти вищих навчальних закладів;

· громадяни середнього і пенсійного віку;

· клієнти соціальних служб, які є учасниками програм самодопомоги і взаємодопомоги;

· родичі клієнтів соціальних служб;

· професіонали, які приділяють вільний від роботи час добровільній допомозі.

Волонтерство — це організований і керований процес участі людей у діяльності державних уповноважених органів влади в різних недержавних організаціях і установах третього сектору. Перш ніж стати волонтером кандидат проходить спеціальну підготовку в соціальній службі (крім фахівців). Процес підготовки волонтерів складається з кількох етапів:

 • 1. Проведення агітації, залучення громадян до волонтерської роботи (рекретування). З цією метою соціальна служба через засоби масової інформації, листівки, оголошення, рекламну продукцію запрошує бажаючих до участі у волонтерських програмах.
 • 2. Проведення співбесіди, інтерв’ю з кандидатом, під час яких відбувається знайомство із соціальними працівниками, соціальною службою, програмою соціальної допомоги, до якої залучається кандидат, отримується основна інформація про нього, з’ясовуються мотиви участі у волонтерській роботі. Під час співбесіди встановлюються рівень психолого-педагогічної готовності до такої роботи, комунікації, емпатійності, а також інтереси, ціннісні орієнтації та ін.
 • 3. Підготовка до волонтерської роботи. Проведення курсів, тренінгів, семінарів, на яких волонтери отримують основні знання, оволодівають основними уміннями і навичками соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями населення. Термін проведення навчання, зміст навчальних програм, їх інформаційна насиченість залежать від віку кандидатів, їхньої участі в інших волонтерських програмах, загально-культурного рівня. Навчання волонтерів в соціальних службах для молоді здійснюється у таких напрямках: соціально-реабілітаційна робота, попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі (робота з молоддю та підлітками, котрі перебувають у кризовому стані чи схильні до суїциду; робота з молоддю, схильною до девіантної поведінки; підтримка та розвиток соціально дезадаптованої молоді; профілактика вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин; підтримка дітей та молоді, які постраждали від насильства); соціальна опіка і соціальний захист соціально незахищених груп молоді (підтримка і розвиток творчих здібностей інвалідів; соціальна допомога молодим сім’ям; соціальна допомога самотнім матерям і неповним сім’ям; робота з групами ризику; волонтерські програми соціальної опіки); соціальний розвиток молоді та її інтеграція у суспільство (формування інтересів, потреб, цінностей та пріоритетів життя; сприяння самовихованню, самовизначенню, самовдосконаленню; розвиток та підтримка творчого потенціалу талановитої молоді; формування світогляду молодої людини засобами соціальної реклами).
 • 4. Організація волонтерських груп, реалізація волонтерської роботи. На цьому етапі вона здійснюється відповідно до певної соціальної програми, плану роботи у групі, графіка волонтерської допомоги. Волонтерська робота може бути постійною у тому випадку, коли волонтер згідно з графіком роботи працює певний час у визначені дні в соціальній службі чи організації третього сектору; тимчасовою — за викликом соціальної служби за попередньою домовленістю про вільний час, який волонтер може присвятити такій роботі. Взаємовідносини із соціальною службою визначаються на основі контракту (усного або письмового) чи угоди. Керує роботою волонтерів соціальний працівник чи супервізор. Його завдання — спостерігати за роботою волонтерів, надавати консультації, поради, рекомендації щодо поводження у різних ситуаціях, проводити наради, збори тощо.
 • 5. У разі припинення роботи волонтерської програми — припинення участі волонтерів у добровільній допомозі чи їх переведення в інші програми.

Ефективність роботи волонтерів залежить від рівня їх мотивації, який підтримується соціальною службою шляхом здійснення різних заходів: підтримки професійної мотивації студентів, які навчаються на відділеннях чи факультетах соціальної роботи вищих навчальних закладів, оформлення навчальної і виробничої практики на основі волонтерської допомоги; різних матеріальних заохочень у вигляді спеціальних стипендій, проїзних квитків та ін. Волонтери, які самі звернулися у соціальну службу, встановлюють межі для своєї роботи, визначають її тривалість, прилаштовуючи свій час та енергію так, щоб досягти максимально успішного результату від роботи. Вони прагнуть виконувати будь-яке доручення, намагаючись зробити все необхідне, щоб їхні зусилля виявилися дієвими. Мотивацією для такого типу волонтерів є як “досягнення”, так і “приєднання”, що часто має вигляд чудової можливості залучитися до роботи та проявити себе у справі. Багато з утворюваних організацій покладаються на таких волонтерів, які працюють тривалий час, створюють робочі місця, що потребують постійного витрачання часу впродовж тривалого періоду. Мотивація волонтерів, які працюють тимчасово, — це не відчуття себе у групі, а лише визнання власних досягнень. Визнання є для них мірою вдячності з боку організації, що дає їм змогу просуватися вперед.

Читайте также:
Весомая причина для выдачи финского гражданства - переезд в страну с целью воссоединения семьи

Найбільший досвід волонтерської роботи набуто в практиці діяльності соціальних служб для молоді. Найпоширенішим напрямком добровільної допомоги є соціальна допомога інвалідам, сиротам, дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям вулиці, особам, схильним до наркоманії та алкоголізму та ін. З цією метою реалізуються такі програми, як “Діти вулиці”, “Книжки для дітей-інвалідів”, “Друзі по телефону”, “Ігротеки для дітей-інвалідів”, “Сторінки, які ожили”, “Разом заради розвитку”, “Сучасне розуміння життя та здорового способу життя” тощо. Всього в соціальних службах у 58 програмах бере участь 4390 волонтерів. Практично всі програми, особливо на первинному рівні, реалізуються шляхом залучення волонтерів та громадських організацій. У 2000 р. за програмами соціальних служб працювало понад 70 громадських організацій м. Києва.

У багатьох розвинутих країнах світу волонтерський рух є основою системи саморегуляції у суспільстві. Вважають, що саме залучення широких кіл громадськості до розв’язання суспільних проблем на волонтерських засадах може створити передумови для формування такої системи саморегуляції у суспільстві, коли проблеми, що виникають, можуть бути вирішені за рахунок внутрішнього потенціалу цього суспільства. Зокрема, поширену традицію має волонтерство в американській історії, воно є вагомою складовою сучасної американської культури. Впродовж 80—90 років XX ст. волонтерство в Америці охоплювало майже половину дорослого населення. Близько 40 % населення бере участь у волонтерській діяльності у Канаді. Найбільше зростання інтересу до волонтерської діяльності спостерігається серед 26-річних осіб. Подібними до наведених прикладів є й волонтерство у Європі. В Англії майже половина її населення бере участь у волонтерській діяльності. Високий рейтинг волонтерство має у таких європейських країнах, як Франція (19 %), Нідерланди (36 %), Данія (25 %) та Ірландія (39%).

Квартирный вопрос дошел до Берлина

Жители столицы Германии задумались о национализации недвижимости из-за жилищного кризиса

В столице крупнейшей экономики еврозоны, Германии, назревает жилищный кризис. В последние годы цены на аренду жилья в Берлине стали резко расти: за десять лет они увеличились более чем вдвое. В результате тысячи берлинцев уже не раз выходили на акции протеста. Активисты даже стали требовать национализации жилья, которым владеют крупнейшие управляющие компании.

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

В начале апреля в Берлине прошли многотысячные митинги протеста против роста арендной платы за жилье. Наиболее популярными лозунгами среди протестующих были «Арендная борьба — классовая борьба» и «Мое будущее? Спать под мостом». Это не новая проблема: подобные митинги идут в столице Германии не первый год, последняя крупная акция протеста прошла в сентябре прошлого года.

По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.

Связан такой рост не в последнюю очередь с притоком людей в Берлин: в год сюда приезжает около 40 тыс. новых жителей.

Сейчас население города составляет около 3,5 млн человек, а к 2025 году оно, скорее всего, преодолеет отметку 4 млн. Ситуация осложняется тем, что большинство берлинцев — около 85% жителей города — не владеет жильем, а снимает его.

На фоне резкого роста арендных ставок берлинцы начали все чаще призывать власти города к радикальной мере — возврату многоквартирных домов в Берлине в собственность его властей, по сути к национализации большой доли городской недвижимости.

В центре критики — две крупнейшие управляющие компании в городе, Deutsche Wohnen и Vonovia SE, в общем сложности им принадлежит около 200 тыс. квартир в Берлине.

Только Deutsche Wohnen, лидер этого рынка, владеет 115 тыс. квартир. Национализацию фонда арендного жилья поддерживает все больше берлинцев: как следует из опроса, проведенного в феврале исследовательской компанией Forsa, 44% жителей города считают такую меру целесообразной, против высказались 39%.

Почему миллениалы готовы снимать жилье до самой пенсии

Активисты движения за национализацию жилья уже начали собирать подписи в поддержку такого решения — по местным законам, чтобы инициативу рассмотрел земельный парламент, нужно за полгода собрать не менее 20 тыс. подписей. По мнению активистов кампании, хотя национализация жилья не повысит предложение на рынке недвижимости, она заставит управляющие компании задуматься о том, что они не могут повышать цены до бесконечности. Речь идет об экспроприации недвижимости у тех компаний, в управлении которых находится более 3 тыс. квартир. Компаниям будет выплачена компенсация за жилье, которое перейдет государству, общая сумма такой компенсации оценивается немецкими экспертами в €36 млрд. При этом активисты кампании требуют, чтобы компенсации компаниям выплачивались по ценам существенно ниже рыночных.

Читайте также:
Как хорошо отдохнуть на Гоа?

Одним из поводов для начала сбора подписей стало соглашение о покупке Deutsche Wohnen в конце прошлого года 800 объектов жилой и коммерческой недвижимости на Карл-Маркс-аллее, одной из главных улиц на востоке Берлина. Жители, опасавшиеся повышения арендной платы после покупки их жилья Deutsche Wohnen, начали бороться за то, чтобы заблокировать сделку. Сами управляющие компании довольно резко реагируют на разговоры о возможной экспроприации.

«Мы не позволим, чтобы наши активы были экспроприированы. Этого не произойдет. Мы живем не в банановой республике»,— заявил генеральный директор Deutsche Wohnen Михаэль Цан.

«У нас очень плохой опыт взаимодействия с этими компаниями в сфере недвижимости, и мы знаем, что они работают для своих акционеров, а не для арендаторов. Мы больше не хотим иметь их в нашем городе»,— говорит один из организаторов кампании в поддержку национализации Рузбех Тахери.

Нельзя сказать, что такое решение невозможно в соответствии с германским законодательством, оно предусматривает возможность экспроприации собственности в интересах общественного блага в обмен на соответствующую компенсацию. Однако власти Германии стараются без крайней необходимости не прибегать к такой мере. В 2014 году жителям Берлина уже удалось добиться от городских властей отказа от продажи под застройку части территории бывшего аэропорта Темпельхоф, которая в итоге стала популярным среди берлинцев местом отдыха.

Большинство крупных политиков, включая канцлера Ангелу Меркель и мэра Берлина Михаэля Мюллера, выступают против национализации и выкупа жилья государством. «Я понимаю гнев в отношении фирм, занимающихся недвижимостью, которые хотят выжать каждый цент из арендаторов. Но экспроприация займет годы и не прибавит ни одной новой квартиры»,— прокомментировала ситуацию лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес. Германская ассоциация строительной отрасли указывает на то, что суммы компенсации — €36 млрд — хватило бы на строительство нового жилья на 220 тыс. квартир.

Правительство Германии уже принимало меры по борьбе с жилищным кризисом, установив ограничения на рост арендной платы и пообещав инвестировать €6 млрд в строительство нового жилья.

Впрочем, есть партии, которые поддерживают радикальные меры, среди них — одна из сильнейших на данный момент в Германии Партия зеленых и ее лидер Роберт Хабек. «Конституция со всей определенностью предусматривает возможность таких экспроприаций ради общего блага. Было бы абсурдом, если бы мы пользовались этой возможностью, только когда нужно построить новый автобан, но не для разрешения ситуации со свирепствующей нехваткой жилья»,— заявил господин Хабек.

«Если вы остались в Германии без работы, государство будет оплачивать вам съемное жилье»

Если у русских пословица гласит, что переезд трем пожарам равен, то у немцев все не так фатально — их пословица заявляет, что три раза переехать как один раз погореть. Казанская журналистка Алина Белкинс, проживающая сейчас в Германии, решила с семьей поменять Лейпциг на Берлин. В своей статье, написанной для «БИЗНЕС Online», она описывает все подводные камни, с которыми сталкиваются люди в подобных жизненных ситуациях, в корне отличающиеся от российских реалий.

К переезду немцы подходят со всей серьезностью. Вариантов переезда может быть несколько. Кроме самостоятельного перетаскивания на своем горбу и личном авто, есть вариант взять машину напрокат

СЧЕТ ЗА ПЕРЕЕЗД МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ ЕВРО

О переезде в Берлин мы с мужем задумывались и раньше, ожидая для рывка какого-то конкретного повода. Он так и не представился, поэтому для себя решили довольствоваться тем, что так сложились звезды, да и Лейпциг себя исчерпал. По крайней мере, для нашей семьи. И приступили к поиску квартиры в Берлине.

Я писала о том, что одна из причин, почему немцы предпочитают жить в съемном жилье, кроется в мобильности. Нашел работу или учебу в другом городе, одну квартиру сдал, другую снял и переехал при минимуме бумажных хлопот. Сдают квартиры частные фирмы, коих не счесть, а прописку получаешь в местном бюргерамте.

Читайте также:
Где находится Баальбек. Местоположение Баальбека на карте Баальбека и описание

К переезду немцы подходят со всей серьезностью и своим пристрастием добиваться максимального комфорта в любом деле, потому и вариантов переезда может быть несколько. Кроме самостоятельного перетаскивания на своем горбу и личном авто, есть вариант взять машину напрокат. Смотря где и как, разумеется. Транспортер обойдется от 7,95 евро в час, если переезд в пределах одного города, плюс от 28 центов за километр. В случае междугороднего переезда можно арендовать машину посолиднее, если есть права категории С, разумеется. Стоимость в сутки составит от 44 евро, включая первые 100 километров. Каждый последующий километр стоит 20 центов. Стоимость упаковочных материалов и коробок — за дополнительную плату. Обычно картонные коробки для переезда продаются в строительных магазинах и стоят около 2 евро за штуку. Рано смеетесь, халявные картонные коробки — это тот еще дефицит. В продуктовых магазинах на просьбу о коробках от продуктов продавцы разводят руками и показывают на хрупкие эргономичные конструкции от большинства товаров, которые годятся разве что в макулатуру. А тара от сигарет очень редка.

Фирмы-перевозчики запросят за упаковку либо столько же, либо дороже, но здесь уже подключается сервис водителя и помощников для погрузки-разгрузки вещей. Этот скромный вариант по маршруту Лейпциг — Берлин составляет 350 – 450 евро.

При желании (и дополнительных деньгах) можно поручить переезд фирме — работники упакуют все вещи, погрузят из прежнего жилья, привезут в новое и разгрузят. А можно и вовсе пуститься во все тяжкие и обратиться к абсолютным профи, которые займутся переездом под ключ. Ко всем вышеописанным манипуляциям добавятся распаковка вещей в новом жилье и их расстановка по местам, предписанным хозяином в планировке.

Причем люди не будут носить вещи по ступенькам лестницы, этим займется специальный подъемник, приставленный к окну. И завершает сервис крепление люстр к потолку, гардин и картин к стенам и т. д. Хозяину останется разве что выехать из пункта А и заселиться в пункт Б и расплатиться по счету, который составит несколько тысяч евро.

В НЕКОТОРЫХ ДОМАХ УСТРАИВАЮТ НАСТОЯЩИЙ КАСТИНГ ЖИЛЬЦОВ ПО ЗАРПЛАТЕ И ОТЗЫВАМ БЫВШИХ СОСЕДЕЙ

В Германии есть два понятия стоимости квартиры: «холодная» и «горячая». Говоря по-русски, арендная плата и арендная плата с учетом коммунальных услуг (отопления, вывоза мусора, уборки на лестничных площадках и т. д.). «Горячая плата» — итоговая фиксированная сумма, которую надо платить каждый месяц. Раз в год снимаются показания счетчиков и делается перерасчет. Сэкономленные деньги вернут, перерасход попросят оплатить или повысят стоимость ежемесячной платы. При съеме жилья залог обязателен — в размере двух-трех «холодных плат» на тот случай, если после себя жильцы оставят квартиру в ненадлежащем состоянии. Обычно квартиры сдаются без отверстий в стенах с окрашенными в белый цвет стенами и потолком. Такого же стандарта требуют и при выезде. В противном случае вычтут энную часть из залога.

Мы тоже должны были вернуть свою квартиру в надлежавшем виде в Лейпциге. С белым цветом проблем не было — мы ничего не перекрашивали и жили в белых стенах, как, в прочем, поступает полстраны.

Но в итоге времени не было, и мы закрасили только особо грязные места. И в глаза разница не бросалась, и все выглядело вполне пристойно. Никто даже не подумал, что проверять придет женщина с лампой в руке. Она посветила возле стен, и все тайное стало явным. А в договоре значилось, что стены должны быть свежевыкрашены в белый цвет, а не просто быть белыми. В итоге из 540 евро мы потеряли 400.

Бывает, квартиры могут сдавать по особым правилам — арендатор должен обладать определенным уровнем дохода, не состоять на учете в центре занятости и т. д. Так формируется определенный контингент жильцов дома, попасть в число которых можно только через «кастинг» зарплат. Еще одна особенность — не в каждую квартиру пускают с домашними животными. Это вопрос остается на усмотрение соседей.

Стоимость квартир в целом по городу зависит не столько от географии и состояния дома, сколько от принципов фирмы-арендодателя

Читайте также:
Кадриоргский дворец и парк

На западе Берлина жилье считается престижнее, хотя можно наткнуться на откровенно нелепую планировку квартиры. Стоимость квартир в целом по городу зависит не столько от географии и состояния дома, сколько от принципов фирмы-арендодателя: порой за вполне уютное жилье в симпатичном районе попросят по божеской цене, зато жуткое явление архитектуры будет жутко дорогим. Многие фирмы помогут с переездом и оплату за него примут в рассрочку.

Чтобы просмотреть варианты съемного жилья в любом городе, достаточно просто зайти в интернет. На специальных сайтах выбрать желаемый город, и для точности запроса — район, стоимость, метраж и количество комнат.

В результатах на каждую квартиру получается целое досье. Могут быть указаны обе квартплаты или только одна. Наряду с ними стоит сумма залога за квартиру. Наличие лифта, балкона, террасы, энергопотребление и способ отопления тоже обозначены. Описание квартиры обычно содержит информацию о ближайших парках, магазинах, школах, детсадах и прочих благах цивилизации. План квартиры и фото обычно прилагаются. И самая важная информация — какие документы нужны на квартиру. Сведения о доходах всех членов семьи за последние три месяца или полгода, справка об отсутствии судимости, справка-характеристика жильцов от предыдущей фирмы-арендодателя и документ под жутким названием Wohnberechtigungsschein, предписывающий количество положенных квадратных метров на семью. Насколько я поняла, указанные «квадраты» жильцам будет оплачивать государство в случае безработицы.

Жуткое явление архитектуры может быть ужасно дорогим

Меня лично в этом документе пугало не столько само название, сколько способ его получения. По интернету или почте это сделать было невозможно, лейпцигские нормы для Берлина не годились, а кататься в Берлин с двумя маленькими детьми, чтобы отдать кипу бумаг, казалось безумием. Но и состоявшаяся в итоге поездка успехов не принесла — через неделю мы получили письмо с перечнем недостающих документов. Это был крах. От той квартиры, в которой проживали, мы, как положено, написали отказ за три месяца до даты выезда, и сроки уже поджимали, а сбор документов занял бы еще уйму времени, не говоря об их обработке в учреждении и ожидании заветной бумаги. И здесь на помощь подоспела квартира, на которую не нужно было это предписание о квадратных метрах. Взамен него требовался ремонт, который фирма-арендодатель обещала компенсировать нам возвратом трех «холодных плат».

ПРИНЦИП «УТРОМ ДЕНЬГИ — ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ» ТУТ НЕ РАБОТАЕТ

И только при подписании договора оказалось, что принцип «утром деньги — вечером стулья» здесь не работает. Деньги обещали не дать заранее, а вернуть по окончании ремонта (надо было сдать объект проверяющему). На приведение жилья в надлежащее состояние нам отвели три месяца. В противном случае ни о каком возмещении расходов на ремонт и речи быть не могло. Так хлопоты с переездом в нашем случае перешли в суровые ремонтные будни. А деньги, как и обещали, нам в итоге перечислили на счет.

Платная стоянка то от 15 евро в месяц с застолбленным парковочным местом

Что мне нравится в жилом фонде у немцев — обязательное место в подвале в несколько квадратов на каждую квартиру, дабы балкон был для отдыха, а не сезонного хлама. И если повезет, стоянка для велосипедов и парковка. Если платная, то от 15 евро в месяц с застолбленным парковочным местом на улице (мы платим 25) или же от 60 евро в подземном гараже дома. Стоимость зависит от района, типа постройки, окружающей местности и запросов фирмы. Кстати, при переезде на новое место жительства имеющееся авто следует зарегистрировать по новому адресу, и лучше это сделать до штрафа. Для начала нужно прописаться самому, на основании договора аренды жилья, и это бесплатно, и позже приготовить 15 евро госпошлины за авто для другой инстанции. И — в нашем случае — 79 евро для страховой компании.

Также необходимо уведомить банк о смене адреса. И — по желанию — оформить переадресацию корреспонденции со старого адреса на новый. Сделать это можно как в почтовом отделении, так и на сайте «Дойче Пост». Причем адресат будет получать всю надлежащую почту, а отправители — уведомления о новом адресе. Сервис удобный и относительно недорогой — за полгода услуги стоят 19,99 евро, год — 24,90 и два года — 34,90.

В целом я рада, что процесс переезда у нас уже пройденный этап. Ведь в нашем случае само действие — дело пары часов. А вот подготовка к нему, не говоря уже о проделанном ремонте, происходила гораздо дольше.

Читайте также:
В ММЦ в Сахарово выбрали страховые компании для мигрантов

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

В Берлине отменили заморозку арендной платы: что будет с ценами на жилье и чего ждать инвесторам

Высший суд Германии признал незаконной «заморозку» арендной платы в Берлине. Пятилетнее ограничение ставок на уровне 2019 года, которое власти региона установили в феврале 2020 года, названо неконституционным. Высший суд страны указал на то, что региональные законы не могут противоречить федеральным, поскольку еще 120 лет назад был принят регламент аренды жилья, действующий на территории всей Германии.

Судебное дело против «заморозки» инициировали арендодатели, которых поддержали в консервативном альянсе Христианско-демократического союза и Христианского социального союза, а также Свободной демократической партии. Эта коалиция выступает за увеличение объемов инвестиций в недвижимость.

Ассоциация арендаторов Берлина уже заявила о том, что решение суда считает «пощёчиной». Участники кампании за «заморозку» ставок выразили уверенность, что это чуть ли не единственный способ сохранить доступность жилья в столице Германии. Однако на деле все оказалось не так просто.

«Заморозить» аренду в Берлине было решено для того, чтобы сделать жилье более доступным для горожан, так как арендные ставки в стране, и, в особенности, в Берлине росли стремительно. С 2017 г. год в Берлине стоимость аренды съемного жилья в старом фонде увеличилась на 29,9%, при этом за последние 5 лет ставки аренды на квартиры в новостройках выросла на 48,5%.

Если обратиться к статистике последних 10 лет, то в Берлине максимальный рост ставок составил 104%. На втором месте по темпам роста аренды оказался Мюнхен — плюс 62% за 10 лет. Среди факторов, влияющих на удорожание аренды жилья – приток иностранных специалистов, нехватка новых проектов строительства жилья, и изначально низкая стоимость аренды квартир (Берлин привлекал новых жителей бюджетной стоимостью аренды жилья и доступными ценами на товары и услуги, что делало комфортным проживание в городе).

При этом Берлин не стал единственным городом, где жилье становилось все более недоступным. Так, более обеспеченные жители Франкфурта платят €14,2 за квадратный метр в аренду, в Штутгарте — €13, а в Гамбурге — €11,8. Более привлекательными ставками отличаются Лейпциг, Дортмунд и Эссен. В этих городах за 10 лет арендная плата повысилась примерно на 30%, достигнув €7 за кв. м в месяц.

Благие намерения, которыми руководствовались власти Берлина, не дали желаемого результата. «Ручное управление» рынком аренды вызвало напряженность в этой сфере.

Несмотря на то, что некоторые арендаторы действительно снизили свои расходы на жилье, найти съемную квартиру стало значительно труднее. В сентябре 2020 года число арендных предложений в Берлине сократилось на 42% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, арендаторам в столице стали предлагать на подпись «серые» договоры, в которых фигурировали двойные цены на квартиры. Ставки повыше прописывались на случай отмены «заморозки». В итоге теперь арендаторов могут попросить выплатить разницу между минимальными и рыночными ставками, ведь получается, что жильцы пользовались послаблениями незаконно.

Поскольку арендаторы оказались заложниками этой непростой ситуации, власти Берлина пообещали их не бросать и разработать меры поддержки в ближайшем будущем.

А вот собственники жилья, естественно, празднуют победу. Ставки на аренду вернутся к рыночному уровню, а значит, ощутимо вырастут. Запретительная практика показала себя не с лучшей стороны, и государству все же придется своими силами решать проблему нехватки жилья в столичном регионе. Ведь именно отсутствие достаточного предложения на рынке является одной из главных причин роста ставок.

Инвесторы в недвижимость Берлина также могут смотреть в будущее с оптимизмом. С ростом аренды их доход будет увеличиваться, и расти стоимость самой недвижимости, а отсутствие вмешательства в рыночные отношения позволит сфере жилья Берлина развиваться естественным путем.

В Берлине решили заморозить цены на аренду жилья на пять лет

Автор фото, Getty Images

Марш против роста арендной платы в Берлине. Надпись на плакате: “Остановите сумасшествие с арендой!”

Власти Берлина одобрили план заморозки арендной платы в столице Германии на ближайшие пять лет.

В последние годы стоимость аренды жилья в городе резко выросла.

Как ожидается, законопроект будет принят в январе 2020 года. Под его действие попадут 1,4 млн квартир и домов. Новостройки и социальное жилье закон не затронет.

 • Лондон, Париж, Амстердам: где рухнут цены на жилье?
 • Решение проблемы дефицита жилья – жизнь в трубе?
 • Подорожание жилья и освоение спальных районов: как Airbnb меняет мир
Читайте также:
Страховка в Исландию: стоимость и заказ онлайн полиса медицинского страхования

В среднем ежемесячная аренда квартиры в Берлине сейчас обходится примерно в 1100 евро.

Берлин – не самый дорогой город в этом плане. По данным сайта housinganywhere.com, его опережают Барселона, Роттердам, Милан и Лондон, а в самой Германии – Мюнхен, Гамбург и Франкфурт.

Лондон – бесспорный чемпион Европы по дороговизне: по оценке лондонской Evening Standard, трехкомнатная квартира в не самом престижном, но центральном районе Сазерк (где находится, в частности, Тейт Модерн) обходится в 1573 фунта (1970 евро) в месяц.

Однако стоимость аренды жилья в Берлине только за первый квартал этого года выросла на 7%, а за прошедшие десять лет – вдвое: благополучная экономика привлекает в крупные города все больше людей, как из самой Германии, так и из остальной Европы.

В центре Берлина последние годы идет постоянное строительство

За событиями в Берлине внимательно наблюдали по всей Германии – проблема недоступной арендной платы затронула и другие города страны. Теперь законопроект будет поставлен на голосование в региональном парламенте.

Социал-демократы, находящиеся у власти в Берлине, предлагают заморозить арендную плату по всей стране. А наиболее радикально настроенные жители требуют экзотических решений.

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Конец истории Подкаст

Дженни Хилл

Корреспондент Би-би-си в Берлине

В моем районе на фонарных столбах появились объявления – фото молодой пары, профессиональных фотографов, которые обещают бесплатную фотосессию домовладельцу, который согласится сдать им квартиру.

В этом нет ничего необычного. Недавно одна женщина обещала регулярно печь пирожки тому, кто сдаст ей квартиру.

Берлин не успевает строить новое жилье, чтобы вместить постоянно растущее население. На объявление о сдаче квартиры обычно откликается более 100 потенциальных клиентов.

Растущий спрос толкает цены вверх: корпоративные инвесторы покупают старое или пришедшее в негодность жилье, чтобы отремонтировать его и сдавать. И многим берлинцам приходится покидать насиженные места, которые становятся им не по карману.

Это проблема не только Берлина, который остается сравнительно дешевым по сравнению, скажем, с Мюнхеном. Настолько, что Ангела Меркель недавно пообещала принять меры по борьбе с проблемой, все больше занимающей электорат.

Экспроприация?

Несколько месяцев в Берлине возникло движение Expropriate Deutsche Wohnen & Co. – по названию крупнейшей в столице частной компании недвижимости.

Активисты предлагают изымать жилье у крупных домовладельцев, которым принадлежит более трех тысяч квартир, и перераспределять его.

 • Как живется на британскую минимальную зарплату
 • Жить в тюрьме, чтобы накопить на собственный дом
 • Инкубатор элиты. Почему почти все кандидаты в лидеры Британии – из одного университета

Из примерно двух миллионов съемных квартир в Берлине Deutsche Wohnen принадлежит 110 тысяч, вторая по размеру компания Vonovia владеет 44 тысячами квартир.

Критики указывают, что ситуация на рынке недвижимости в разных районах страны заметно отличается.

Харальд Симонс из Университета Лейпцига называет инициативу “совершенно абсурдной” и подчеркивает, что примерно 70% всей недвижимости в Германии, предназначенной для аренды, принадлежит небольшим домовладельцам, в собственности которых от двух до 20 квартир.

Такая деятельность, считает эксперт, может отпугнуть инвесторов, к тому же дорого обойдется налогоплательщикам – по оценкам берлинских властей, примерно в 36 млрд евро.

Мэр города Михаэль Мюллер сказал: “Когда люди узнают, во сколько миллиардов это обойдется, многие из них посмотрят на это другими глазами”.

Лучшее решение – строительство?

Канцлер Германии Ангела Меркель из партии ХДС согласна с партнерами по коалиции из СДПГ: нехватка доступного жилья представляет проблему, которую надо решать. Но она считает, что нужно другое решение – больше строить нового жилья.

Если Берлин одобрит новый план, он будет введен в действие задним числом с 18 июня этого года – чтобы не дать возможности домовладельцам резко повысить аренду в ближайшие полгода. Хотя некоторые из них не стали ждать и подняли арендную плату своим жильцам накануне голосования.

Многие компании, владеющие недвижимостью, также подвергли проект критике. По их мнению, он не позволит домовладельцам вкладывать достаточные средства в реконструкцию жилого фонда и приведение его в соответствие с более строгими экологическими стандартами.

Читайте также:
Входит ли Ирландия в Шенген или нет: какую визу нужно оформлять

К тому же в законопроекте заложены разнообразные исключения – в частности, для новостроек, стоимость аренды в которых может подскочить.

А немецкие застройщики еще обращают внимание на такие цифры: стоимость строительства в стране с 2005 года выросла на треть, в то время как в соседних Нидерландах – всего на 6%.

Кто и как может получить социальное жилье в Германии

Волна беженцев, буквально захлестнувшая Европу, уже не первый год является темой №1 для большинства стран этой части континента. И если в первые годы массового переселения основной проблемой было временное обустройство иностранцев, то сейчас на первый план выходит вопрос постоянного размещения всех тех, кто уже получил или в ближайшее время получит право на предоставление ему убежища, а вместе с ним и социальные гарантии, предусмотренные Женевской конвенцией. Социальное жилье в Германии появилось после Второй мировой войны. В настоящее время рассчитывать на его получение могут не только мигранты, но и малоимущие граждане страны.

 1. Какое жилье может считаться социальным
 2. Кто может претендовать на данный вид жилья
 3. Пройдите социологический опрос!
 4. Как получить
 5. Выдача Wohnberechtigungsschein
 6. Пакет документов
 7. Подбираем квартиру
 8. Как получить разрешение на переезд
 9. Подписание договора аренды и прописка
 10. Размеры и стоимость жилья
 11. Подведение итогов
 12. Аренда квартиры в Германии. социальная квартира? Деньги на мебель: Видео

Какое жилье может считаться социальным

Каждый резидент страны, доходы которого позволяют отнести его к категории малоимущих граждан, может рассчитывать на поддержку государства и содействие в решении жилищного вопроса.

Программа по предоставлению социального жилья подразумевает компенсацию местными властями оплаты проживания и коммунальных услуг малообеспеченным жителям Германии.

А вот подыскать подходящий вариант жилья, которое можно взять в аренду, кандидатам на участие в программе, в некоторых случаях придется самостоятельно. При этом выбор квартир будет ограничен исключительно жилищным фондом, построенным частично или полностью за счет регионального финансирования.

Данный проект рассчитан на граждан, которые, как правило, являются получателями пособия под названием Harzt IV. У немцев эта выплата ассоциируется исключительно с бедностью. Однако чтобы иметь возможность воспользоваться программой, заявителю необходимо выполнить ряд действий.

Кто может претендовать на данный вид жилья

Стать участниками программы могут следующие категории граждан:

 • безработные и лица, которые получают пособие Harzt IV;
 • работающие, чей доход является недостаточным для ведения нормального образа жизни;
 • граждане, в одиночку воспитывающие детей;
 • студенты (обычно при получении госпомощи на основании BaföG);
 • инвалиды;
 • пенсионеры;
 • иностранцы, имеющие статус постоянного резидента (ВНЖ не подходит, только ПМЖ).

Размер допустимого дохода работающего гражданина зависит от количества лиц, составляющих его домохозяйство, и от региона, в котором он проживает. Примерные показатели можно представить следующим образом:

Город Количество членов семьи Сумма в евро за 1 год
Шлезвиг-Гольштейн 1
2
3
14 400
21 600
+ 5000 за каждого последующего человека
Штутгарт 1
2
3
21 600
25 200
+5740 за каждого следующего родственника
Берлин 1
2
3
16 800
25 200
+5740

За каждого следующего человека добавляется по 4100 евро.

Пройдите социологический опрос!

Как получить

Рынок немецкой недвижимости очень разнообразен, однако хуже всего обстоят дела именно с социальными квартирами. Их количество с заметным постоянством стремительно уменьшается – в 2019 году число таких объектов в Западном Берлине составляет всего 6 % жилого фонда.

Но если государство приняло решение о предоставлении такой льготы, необходимо понимать, как именно проходит процедура аренды.

Выдача Wohnberechtigungsschein

Чтобы стать кандидатом на получение жилья для малообеспеченных граждан, для начала необходимо оформить справку – так называемый Wohnberechtigungsschein (WBS). Данный документ подтверждает соответствие претендента всем требованиям программы.

За получением документа следует обратиться в Wohnungsamt (управление по жилищным вопросам) в том регионе, где планируется наем недвижимости. Далее алгоритм действий следующий:

 1. Найти на сайте (Берлин) уполномоченной инстанции в интересующей вас федеральной земле формуляр заявления и заполнить его.
 2. Отправить заявление вместе с другими документами по почте.
 3. Дождаться ответа от государственного органа (обычно он приходит через 1-2 недели).

Обратите внимание, что процедура подачи заявления в разных землях может выглядеть по-разному. Например, в регионе Рейнланд-Пфальц электронная версия бланка не предусмотрена – его можно получить только при личном визите в Wohnungsamt. А вот во Франкфурте подавать прошение могут лишь те лица, которые минимум год проживают или работают на его территории.

Важным условием получения справки является правильно заполненный формуляр и полный пакет документов. Срок ее действия составляет ровно 1 год от даты выдачи. Процедура оформления данного документа в разных регионах также может отличаться. Например, в Северной Вестфалии претендент получит приглашение посетить инстанцию, где ему и будет вручен Wohnberechtigungschein, а вот в Берлине справку пришлют по почте.

Выделяют два вида свидетельств – А и В. От категории документа будет зависеть тип квартиры, которую получит заявитель:

 • справка категории А – предоставляется в том случае, если общий доход семьи не выходит за установленные пределы. Распределение жилого фонда происходит в городских ведомствах;
 • справка категории В – выдается в том случае, если доходы семьи несколько превышают верхнюю границу. В этом случае кандидат сам находит квартиру и арендодателя и только потом подает прошение в уполномоченное ведомство о компенсации арендной платы. Однако это не означает, что инстанция непременно одобрит выбор заявителя. Жилье должно соответствовать определенным требованиям, о чем речь пойдет ниже.

Пакет документов

Следует иметь в виду, что недостающие справки или копии документов, могут стать причиной того, что процесс рассмотрения запроса затянется. Итак, к заявлению следует приложить:

 1. Копии паспортов всех членов семьи, которые будут проживать в квартире.
 2. Справки о получаемом доходе каждого из родственников, которые входят в домохозяйство, за последние 12 месяцев.
 3. Доказательства нуждаемости в социальном жилье.
 4. Копия действующего на момент обращения жилищного договора.
 5. Справка о наличии доходов, освобождаемых от налогов (пособие безработным, одиноким родителям).
 6. Свидетельство о браке.
 7. Справка о получении содержания от государства за последние три месяца.
 8. Копия документа, подтверждающего регистрацию в месте текущего проживания.

В некоторых случаях ведомству понадобится удостовериться в том, что все бумаги соответствуют действительности, и провести небольшое расследование относительно финансового положения семьи.

Подбираем квартиру

Как только справка будет получена, можно приступать к поиску подходящего жилого объекта. Для начала можно просмотреть следующие сайты:

 • www.immonet.de – здесь можно подобрать жилье в любом интересующем городе, а также выбрать тип недвижимости, которая наиболее подходит для ваших нужд.
 • www.immobilienscout24.de – портал предлагает помощь в поиске жилья в интересующей вас точке Германии. При этом подобрать здесь можно любой вид недвижимости, начиная от комнаты и заканчивая отдельным домом.
 • www.immowelt.de – сайт позволяет отсеять недорогое жилье из общей массы объявлений по аренде.

Изучая тексты объявлений, всегда следует обращать внимание на упоминание о том, что для съема необходимо предоставить Wohnberechtigungsschein. В процессе поиска нужно быть готовым к тому, что спрос в данном случае будет гораздо выше, чем разнообразие предложений.

В таких городах, как Кельн, Мюнхен, Гамбург, претендентам на помощь от государства приходится ждать годами, когда к ним подойдет очередь. При этом им приходится селиться в то, что предлагают, не имея никакой альтернативы. Немного лучше обстоят дела в Саксонии и Северной Рейн-Вестфалии (исключение составляют Дюссельдорф и Кельн).

Если предстоит переезд в отдаленные регионы, лучше сразу договариваться о просмотре нескольких вариантов квартир – это позволит сэкономить деньги и время. Альтернативой самостоятельному поиску является обращение к услугам маклеров.

В случае, если квартира вам подошла, но вы все еще сомневаетесь или хотите посмотреть другие варианты, большая часть уполномоченных организаций может убрать ее из списка предложений и никому не показывать в течение одной-двух недель. И даже если решение вами уже принято, его всегда можно изменить вплоть до момента подписания контракта с арендодателем.

Как получить разрешение на переезд

Представитель компании, сдающей в аренду жилые объекты, должен подготовить для квартиросъемщика пакет документов, с которыми тому предстоит пройтись по определенным инстанциям.

В первую очередь придется получить разрешение на переезд в Центре занятости (Agentur für Arbeit), если вы получаете от него материальную помощь и планируете переехать в другой регион. В этом случае причина смены места жительства должна быть достаточно веской: непосильное содержание квартиры из-за слишком высокой оплаты, большие расходы на коммунальные платежи, наличие работы в другом городе и прочее.

Если основание удовлетворит сотрудника службы занятости, вы получите разрешение на поселение в другой федеральной земле. Если заявитель не получает никаких выплат, тогда оформлять такую справку нет необходимости.

Далее следует посетить Wohnungsamt по новому месту жительства, чтобы получить WBS для конкретного жилого объекта. После этого необходимо явиться в местный Центр занятости, предоставить все необходимые бумаги, касающиеся аренды жилья, и дождаться согласия на оплату данного варианта.

Подписание договора аренды и прописка

Собрав все перечисленные справки и разрешения, нужно передать их представителю компании-арендодателя, с которым вы, вероятнее всего, встречались в процессе рассмотрения подходящих вариантов жилья. После сверки всех документов вам вручат договор аренды квартиры.

Следующий шаг – еще один визит в Центр занятости по прежнему адресу. На этот раз придется получить справку, подтверждающую, что после того, как вы переедете, никакие выплаты вам предоставляться не будут. Наличие этого документа позволит вам после переезда стать на учет по новому месту проживания и получать там социальное пособие.

Если же выплаты вам не положены, тогда просто нужно подождать, пока владелец квартиры передаст вам заветные ключи. Чаще всего это происходит за неделю до заселения, что дает возможность новому жильцу перевезти свои вещи и в случае необходимости сделать ремонт.

Как только контракт вступит в силу, нужно оформить новую прописку по текущему адресу.

Следует иметь в виду, что государство не компенсирует расходы на транспортировку вещей, услуги грузчиков и другие затраты, связанные с переселением в другой регион.

Размеры и стоимость жилья

Особое внимание следует уделить такому аспекту, как площадь арендуемого жилья и его стоимость. Подбирая варианты, важно помнить о том, что социальные квартиры в Реклингхаузене и Берлине будут существенно отличаться по цене.

К тому же государство выдвигает определенные требования к тому, каким должен быть объект. В частности, его площадь должна составлять:

 • на 1 жильца – 45 кв. м;
 • на двух – 60 кв. м;
 • на трех – до 75 кв. м;
 • на четырех – до 90 квадратных метров.

Далее прибавляется по 15 квадратных метров на каждого жильца. Следует отметить, что младенец, пребывающий в утробе матери, после 14-й недели считается отдельным членом домохозяйства.

Квартира, оплату которой будет компенсировать государство, не должна быть дорогой:

 • на 1 человека – до 353 евро;
 • на 2-х – до 459 евро;
 • на 3-х – до 564 евро.

Плюс 105 евро на каждого следующего жильца. Арендуемое жилье должно содержать только самое необходимое для жизни, иметь простой ремонт и бюджетную мебель.

Подведение итогов

Одним из способов поддержки малоимущих граждан в Германии является предоставление им социального жилья. К данному фонду относятся дома и квартиры, которые частично или полностью были построены за счет средств из государственного бюджета.

Стать кандидатами на получение такого вида помощи могут не только лица, имеющие немецкое гражданство, но и те, кто ранее проживал за рубежом, а теперь в силу разных причин оказался на территории ФРГ и пребывает в статусе резидента страны.

Кроме того, социальным жильем обеспечиваются безработные граждане, одинокие родители, пенсионеры и работающие лица, чей доход не позволяет им поддерживать приемлемый уровень жизни.

Оформление государственной помощи проходит в несколько этапов и начинается с оформления справки, подтверждающей право на участие в программе. Она выдается в двух вариантах, один из которых позволяет кандидату подыскать квартиру самостоятельно, тогда как другой выбора ему не оставляет, обязывая соглашаться на то, что есть в наличии.

Аренда квартиры в Германии. социальная квартира? Деньги на мебель: Видео

В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье

Предполагаемая заморозка размеров арендной платы в Берлине не коснется социального жилья и новостроек. Нарушителям может грозить штраф до 500 тысяч евро.

Жилые дома в Берлине

Берлинский сенат намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в столице Германии. Участники заседания сената, прошедшего во вторник, 18 июня, согласовали ключевые вопросы, заявила берлинский сенатор по городскому развитию Катрин Ломпшер (Katrin Lompscher). Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости, за исключением новостроек и социального жилья.

Предложения должны вынести на голосование в сенате Берлина до середины октября. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу не позднее января 2020 года. Сенат намерен установить штраф до 500 тысяч евро за нарушение новых правил.

Контекст

Почему Меркель согласилась встретиться с квартиросъемщиками

Кто и почему требует в Германии национализации жилья

В городах Германии проходят массовые акции в поддержку экспроприации приватизированных ранее квартир. DW – о том, у кого собираются изымать собственность и что думают об этом политики и эксперты. (14.04.2019)

Есть ли будущее у многоквартирных домов в ФРГ?

В Германии обсуждают, как будут развиваться крупные города. Свободных площадей там все меньше. Но у многоэтажных домов в стране плохая репутация. Как быть? (29.07.2018)

Где в Германии много рабочих мест и доступное жилье

В ФРГ немало городов, где из-за экономического бума растет число вакансий, а средняя квартплата при этом остается низкой, установили ученые института IW в Кёльне. (27.08.2018)

Министр финансов ФРГ выразил понимание

Центральная комиссия по недвижимости (ZIA) выступила с резкой критикой действий берлинского сената. “Политический ландшафт вселяет неуверенность в инвесторов, от которых Берлин зависит в крайней степени”, – заявил ее председатель Андреас Маттнер (Andreas Mattner). А председатель столичного отделения объединения владельцев недвижимости Haus und Grund Кай Варнеке (Kai Warnecke) назвал позицию берлинских властей ошибкой, которая “ни при каких обстоятельствах не должна найти подражателей”.

В свою очередь, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что в свете “исключительного роста цен последних лет” понимает принятое сенаторами решение.

Протесты против растущих квартплат в Германии

В апреле в Берлине и еще 18 городах Германии прошли акции против растущей арендной платы за квартиры. В них приняли участие в общей сложности десятки тысяч жителей. 14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих провести в столице референдум об экспроприации квартир у крупных собственников.

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Особенности жилья в Германии

Немцы снимают квартиры

Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство – это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье – в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные – малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

Особенности жилья в Германии

Современная архитектура

Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто – не типовые, не безликие “коробки”, а дома интересной, оригинальной архитектуры – как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

Особенности жилья в Германии

Добровольная коммуналка

Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

Особенности жилья в Германии

Без ремонта

В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

Особенности жилья в Германии

Вот моя деревня.

Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома – благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги – прекрасные. Вот только развлечений меньше.

Особенности жилья в Германии

Внутренний дворик

Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды.

Особенности жилья в Германии

Домик в пригороде

Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: